Surfaces _ PVC Flooring _ PVC flooring _ PVC Flooring leaf pattern - PVC Flooring leaf pattern (producto)

PVC Flooring leaf pattern

CODE width (mm) length (mm) thickness (mm) pvp(€/m2)
PVCHOJAN 1.200 15.000 2,4+/-0,2 15,130
PVCHOJAG 1.200 15.000 2,4+/-0,2 15,130